Hlavná stránka | Informácie | Poloha Krakovian | História
| FS v zahraničí
| Budúcnosť
| Galéria  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Z HISTÓRIE KRAKOVIAN (pri Piešťanoch)


Obec Krakovany vznikla zlúčením dvoch obcí Krakovany a Stráže. Obidve obce boli už osídlené v dobe kamennej (2 mil. - 8500 pred Kristom). I keď v Strážoch sa našli kosti mamuta zo staršej doby kamennej, sídliská vynikli už v mladšej dobe kamennej (5000 až 2800 pred Kristom), pokračovali aj v dobe bronzovej a železnej (7. a 4. st. pred Kristom) a v mladšej fáze až do 1.stročia pred Kristom. Medzi vzácne nálezy z tohoto obdobia patrí nález vzácnej hrnčiarskej práce z 1. storočia pred Kristom na záhrade smerom k ihrisku. V Strážoch zase nálezy pochádzajú z mladšej doby rímskej (200 - 300 pred Kristom). Našli sa kniežacie hroby s veľmi bohatým obsahom strieborných a zlatých rímskych importov. Ide o známy Strážovský poklad. Tieto nálezy nie sú pozostatkami našich slovanských predkov. Patria keltskému a germánskemu etniku, ktoré vtedy obývalo naše územie. Exponáty z knežacieho hrobu v Strážoch sa nachádzajú v Balneologicko múzeu  Piešťanoch. 

Slovanské osídlenie zo staršej fázy (7. - 8. storočia po Kristovi) je doložené len v Krakovanoch a síce sídlisko z 9. , 11. a 12. storočia. V najstaršej písomnej správe z roku 1113 - Zoborská listine sa hovorí, že Stráže ,, Villa Spectaculli " číže strážna dedina, nie sú uvedené ako majetok kláštora, ale ako hraničiaci bod zoborských majetkov. Krakovany najprv patrili hradu Bana , ale potom prešli do majetku Zoborského kláštora. Presná doba darovania nie je známa. Stráže sa po čase dostali do rúk šľachtickej rodiny Oponických natrvalo. Tým sa skončilo ich poslanie strážneho sídla i keď mýto sa vyberalo i potom. Názov Stráže je jasný i v latinskom znení i v maďarskom tvare. Zatiaľ nie je jasné , kto toto sídlo povýšil na túto služobnosť, či za Veľkej Moravy alebo až po vzniku Uhorského štátu. Z hľadiska histórie môžeme iba vysloviť predpoklad, že to bolo strážne sídlo starých Slovanov.

Názov Krakovany sa dá buď vysvetliť z veľkého počtu havranov alebo ako sídlisko na bočnom ramene nejakého toku (Holeška alebo Oškovský odpad - Spúšť značí Dudváh) alebo ako sídlisko na vedľajšej ceste alebo sídlo pri prechode cez vodný tok. Holeška bola hranicou medzi obcami. Stredovek týchto dvoch dedín prebiehal podľa znakov. Stráže sa zmenili na mýtne miesto na cestnej odbočke smerom na Nové Mesto nad Váhom. O dôležitosti mýta svedčí aj to, že Oponický, neskorší zemepán Stráží, dostal v roku 1421 povolenie postaviť v Strážoch drevenú alebo kamennú pevnosť na vyvýšenom mieste.

V Krakovanoch bola tiež pevnosť staršieho dáta ako v Strážoch, ale písomné pramene ju nedovoľujú lepšie datovať. Vieme, že začiatkom 15. storočia stála a bola terčom útoku v čase sporov uhorského kráľa s moravskými grófmi v roku 1405. Polohu môžeme len predpokladať. O veľkosti osídlenia v stredoveku nie sú žiadne záznamy. Z roku 1530 máme záznamy, že obec bola vypálená Turkami. Usadlosti boli čoskoro obnovené. Stráže boli ešte raz vypálené Turkami v roku 1600. Od toho roku usadlosť stúpala, kým neprišla pohroma - CHOLERA v roku 1831. Začala v auguste a skončila 5. septembra, zomrelo 314 ľudi.

Po hospodárskej stránke sa mali Krakovany lepšie, pretože patrili cirkevnému zemepánovi. V Krakovanoch sa varilo pivo , pestoval chmeľ , pálila pálenka , pestoval tabak a máme záznam aj o tabakovom mlyne. Veľké rozmery dosahovalo pradenie takzvaných faktórií.

Obyvateľstvo pracovalo v poľnohospodárstve, pretože v okolí bola úrodná nížina I.bonitnej triedy. Obyvatelia sa obliekali do pestrých krojov, ktoré sami vyšívali. Chudobnejší ľudia odchádzali do Rakúska, Nemecka, Francúzska a inde. V zime driapali perie, priadli, tkali a vyšívali.

Do manželstva vstupovali rovnocenní partneri: bohatý si bral bohatú , chudobný- chudobnú. Niekedy pre majetok uzatvárali manželstvá aj príbuzní. V 15-16 storočí nastala degenerácia obyvateľstva, preto Mária Terézia dosadila do obce poľských vojakov- kirisárov na obrodenie obyvateľstva. O kultúru v obci sa starali kňazi, organista alebo učitelia.

V roku 1943 bola ku Krakovanom pripojená susedná obec Stráže so vzácnymi historickými pamiatkami: gotický opevnený kostol, dva kniežacie hroby z doby germánsko - rímskej a ďalšie nálezy. Občania zo Stráži boli chudobnejší a mnohí pracovali na roliach bohatých krakovianskych roľníkov. Rozvoj obce nastal v roku 1952.Veľký podieľ na vybudovaní obce mala aj učireľka Anna Horanská - Kultúrny dom, Dom smútku, obchod, MŠ a ZŠ, vodovod, plynofikácia, Obecný úrad, dve JRD.

 


 

POHĽAD DO MINULOSTI